Adborth a diolch!

Lle i arddangos yr adborth aruthrol dderbyniwyd gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth am y gwaith rhagorol rydym yn ei wneud a’r gefnogaeth a gynigir.

Roedd gennym gyfarfod llywodraethwyr/cymdeithas rhieni ac athrawon y bore yma a dywedodd un rhiant eu bod wedi gwir fwynhau’r sesiwn gyntaf (Mathemateg Ystyrlon) ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddod eto yr wythnos yma, felly diolch.

Diolch i chi am gyflwyno’r cwrs Hylendid Bwyd heddiw. Fe wnaethom i gyd ei fwynhau’n fawr iawn. Diolch am eich amynedd hefyd!

Fe wnes i lwyddo gwneud cwrs mynediad ar-lein yn 2021/22 tra’r oeddwn yn dal i weithio (gyda’r Lions Club yn ariannu) a roddodd ddigon o bwyntiau UCAS i mi fynd ar gwrs QTS. Erbyn hyn rwy’n fy ail flwyddyn Addysg Gynradd yn Met Caerdydd ac wrth fy modd yno!

Rwy’n aml yn meddwl pa mor ddiolchgar ydw i chi drefnu i wirfoddoli yn Dewstow: oherwydd fe wnaeth yn bendant gadarnhau i fi mai dyma’r hyn rwyf eisiau ei wneud!

Roedd yna gymaint o gyffro yn yr ystafell yn ystod Tonau a Straeon, a roedd yn wirioneddol hyfryd.

Rydych yn rhoi adnoddau gwych i ni ac mae’n eu mwynhau yn fawr iawn, diolch i chi. Rwy’n cael llawer o ddefnydd ohonynt. Diolch.

Fe wnes ddysgu mwy gennych heddiw nag a wnaeth fy athro mathemateg erioed ei ddysgu i fi.”

“Diolch i chi am fy nysgu.”

‘Trueni na wnaethon nhw ddysgu’r dull yna yn yr ysgol, mae hyn yn gymaint rhwyddach.

Cafodd y cwrs ei gyflwyno mewn ffordd fwy proffesiynol. Roedd arweinydd  y cwrs yn wybodus, profiadol a gyda ffocws ar ei ddeunydd pwnc. Cafodd y deunydd yn y cwrs ei baratoi’n dda iawn ac yn berthnasol. Diolch i chi am gwrs da iawn ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan mewn un arall.

“Cyn i mi gwrdd a’r tîm Cyflogaeth a Sgiliau roeddwn newydd golli fy swydd. Heblaw am fod yn ddi-waith, roeddwn yn teimlo’n ddihyder ac yn ansicr beth oeddwn eisiau ei wneud nesaf. Ar ôl gweld Gyrfa Cymru fe wnaethant anfon atgyfeiriad i mi weld Lynn yn Cyflogaeth a Sgiliau.

Roedd y cyswllt a gwasanaethau a gafwyd gan Cyflogaeth a Sgiliau yn rhagorol. Roedd gwybodaeth Lynn o’r farchnad swyddi yn anhygoel. Fe wnaethom drafod CVs, llythyrau egluro, cwestiynau yn cyfweliadau am swydd yn ogystal â chyfweliadau. Ar ôl cyrraedd cylch nesaf y camau cyfweliad fe wnaeth hyn fy helpu i gynyddu’r hyder a hefyd fy nghael yn nes at yr yrfa roeddwn yn dymuno ei chael.

​Yn y diwedd ar ôl llawer o gyfweliadau a cheisiadau am swydd roeddwn wedi llwyddo i gael y canlyniad roeddwn ei eisiau, sef cynnig gan Gyngor Somerset am swydd Prentis Gynllunydd ar ffurf prentisiaeth gradd. Byddwn yn canmol y gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau i ddefnyddwyr i’w helpu i ganfod eu gyrfa nesaf.”

“Roedd Economi, Cyflogaeth a sgiliau yn wych hefo fi a rydw i wedi cael swydd wych gyda Airbus diolch iddynt, ar gyflog uwch na y fyddwn erioed wedi ddychmygu.”

“Yn gyntaf roeddwn eisiau datgan fy niolch diffuant am yr holl help a’r gefnogaeth yr ydych wedi ei roi i mi hyd yma. Roeddwn yn bryderus am ganfod gwaith mor gyflym ag y medrwn a chael yr holl gymwysterau oedd eu hangen i weithio yn y sector, ond mae eich cefnogaeth wedi lliniaru cymaint o’r pryder. Mae pobl fel chi yn gwneud y byd yn lle gwell, rwy’n teimlo mor ffodus i fod wedi cael cefnogaeth gennych hyd yma, bu eich cyngor cadarn, caredigrwydd a threfnu yn werthfawr tu hwnt i fi ac rwy’n gwirioneddol ei werthfawrogi. Diolch yn fawr.”

Os oes gennych ddiddordeb yn y gefnogaeth rydym yn eu gynnig:

Neu i weld ein cyrsiau, gallwch ymweld â’n tudalen digwyddiadau.