Cymorth i bobl ifanc

Rydym yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) trwy Allgymorth Ysbrydoli. 

Gall Ysbrydoli gefnogi pobl ifanc sydd yn yr ysgol i gynnal addysg llawn amser pan mae’r person ifanc yn wynebu rhwystrau. Gall y rhain gynnwys rhwystrau o ran presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad a lles.  

Bydd Ysbrydoli’n cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra i bobl ifanc sy’n cael eu cyfeirio at y prosiect, megis: 

  • Cefnogaeth un i un sy’n seiliedig ar anghenion.  
  • Cymwysterau BTEC Lefel 2  
  • Mynediad i ystod ehangach o gymwysterau Cyflogadwyedd  
  • Cefnogaeth ar Leoliadau Ôl-16 gan ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael i’r person ifanc 
  • Cefnogaeth barhaus hyd at 19 mlwydd oed os yw’r person ifanc wedi cael trafferth dod o hyd i’r lleoliad addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant cywir ar ôl iddynt droi’n 16. 

Gall Allgymorth Ysbrydoli gefnogi pobl ifanc sy’n methu mwy na 50% o’r ysgol ar hyn o bryd, a hynny er nad oes ganddynt unrhyw anghenion meddygol sydd wedi’u diagnosio ar hyn o bryd. Bydd y Gweithiwr Allgymorth Ysbrydoli’n gweithio ar sail 1:1 gyda phobl ifanc sy’n cael eu hatgyfeirio gan yr ysgol neu’r Gwasanaeth Lles Addysg, gyda’r nod o gefnogi’r person ifanc i adnabod a mynd i’r afael â’r rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth ddychwelyd i addysg amser llawn cyn iddynt fod yn 16 oed. 

Os bydd y person ifanc yn ailintegreiddio’n llwyddiannus i’r ysgol, bydd cefnogaeth Ysbrydoli (yn yr ysgol) yn cymryd cyfrifoldeb ac yn sicrhau fod y gefnogaeth yn parhau cyhyd ag y mae ei hangen ar y person ifanc.    

Yn gallu cefnogi pobl ifanc 16-19 oed gyda rhwystrau sydd mewn risg o bedio bod mewn Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant, neu sydd hynny yn barod. Yn cefnogi pobl ifanc i ddynodi rhwystrau i Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant, datblygu cynllun gweithredu a rhoi cefnogaeth i chi gymryd camau nesaf.

Pethau gallwn eich cefnogi gyda:

  • Mentora un i un
  • Methrin Hyder
  • Cefnogi Rhwydweithio
  • Camau Nesaf Pwrpasol
  • Dynodi Cyfleoedd Addysg, Cyfolgaeth a Hyfforddiant