Cymorth i bobl ifanc

Rydym yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) trwy Allgymorth Ysbrydoli.  Gallwn hefyd gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref neu bobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd trwy ein prosiect Cwmpawd.  

Gall Ysbrydoli gefnogi pobl ifanc sydd yn yr ysgol i gynnal addysg llawn amser pan mae’r person ifanc yn wynebu rhwystrau. Gall y rhain gynnwys rhwystrau o ran presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad a lles.  

Bydd Ysbrydoli’n cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra i bobl ifanc sy’n cael eu cyfeirio at y prosiect, megis: 

 • Cefnogaeth un i un sy’n seiliedig ar anghenion.  
 • Cymwysterau BTEC Lefel 2  
 • Mynediad i ystod ehangach o gymwysterau Cyflogadwyedd  
 • Cefnogaeth ar Leoliadau Ôl-16 gan ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael i’r person ifanc 
 • Cefnogaeth barhaus hyd at 19 mlwydd oed os yw’r person ifanc wedi cael trafferth dod o hyd i’r lleoliad addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant cywir ar ôl iddynt droi’n 16. 

Gall Allgymorth Ysbrydoli gefnogi pobl ifanc sy’n methu mwy na 50% o’r ysgol ar hyn o bryd, a hynny er nad oes ganddynt unrhyw anghenion meddygol sydd wedi’u diagnosio ar hyn o bryd. Bydd y Gweithiwr Allgymorth Ysbrydoli’n gweithio ar sail 1:1 gyda phobl ifanc sy’n cael eu hatgyfeirio gan yr ysgol neu’r Gwasanaeth Lles Addysg, gyda’r nod o gefnogi’r person ifanc i adnabod a mynd i’r afael â’r rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth ddychwelyd i addysg amser llawn cyn iddynt fod yn 16 oed. 

Os bydd y person ifanc yn ailintegreiddio’n llwyddiannus i’r ysgol, bydd cefnogaeth Ysbrydoli (yn yr ysgol) yn cymryd cyfrifoldeb ac yn sicrhau fod y gefnogaeth yn parhau cyhyd ag y mae ei hangen ar y person ifanc.    

Mae Compass yn brosiect a ariennir drwy’r Grant Cymorth Ieuenctid i roi cymorth ac arweiniad i bobl rhwng 11 a 25 oed ac atal digartrefedd yn Sir Fynwy.

Gallwn helpu gyda’r canlynol:

 • Atal digartrefedd
 • Trawsnewid Tai
 • Cymorth cyn-denantiaeth
 • Sgiliau byw yn annibynnol
 • Rheoli cyllid
 • Lles personol ac emosiynol
 • Mentora

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag asiantaethau eraill i helpu pobl ifanc i ddatblygu a chynnal cysylltiadau teuluol cadarnhaol a pherthnasoedd eraill. Gallwn gyfeirio pobl ifanc sydd angen cefnogaeth feddyliol ac emosiynol at raglenni a sefydliadau partner a all eu cynorthwyo i gael llety dibynadwy.

Cysylltwch â’n gweithwyr Digartrefedd Ieuenctid drwy ymweld â’r canlynol:

 • Ysgolion Uwchradd
 • Hosteli
 • Canolfannau Gwaith
 • Hybiau Cymunedol Sir Fynwy