Amdanom ni

Rydym am i Sir Fynwy fod yn lle rydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich cefnogi yn eich gyrfa a’ch bod yn gallu cael gafael ar yr addysg, y gyflogaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ffynnu drwy gydol eich bywyd gwaith.

Mae’r Tîm Cyflogaeth a Sgiliau yn cynnwys prosiectau amrywiol i gefnogi pobl, sydd o oedran ysgol i fyny, gydag amrywiaeth o anghenion cyflogaeth a hyfforddiant.

Gallwn eich helpu gyda:

 • Cyngor ac arweiniad un i un
 • Hyfforddiant a Chymwysterau
 • Cyflogaeth a Chymorth Lles
 • Prentisiaethau
 • Cymorth i ddisgyblion
 • Digartrefedd Ieuenctid

Cysylltwch â ni heddiw a chael help gyda’ch gyrfa.

Ein Hymrwymiad

Drwy weithio gyda’n cymunedau, byddwn yn creu rhwydwaith cymorth Economi, Cyflogaeth a Sgiliau a fydd yn bodloni’r disgwyliadau a’r anghenion yr ydych chi a’n busnesau lleol yn eu haeddu, gan sefydlu Sir Fynwy ymhellach fel un o’r lleoedd gorau yn y wlad i fyw, dysgu a gweithio.

Ein Pwrpas

Rydym am i’ch Sir Fynwy ‘chi’ fod yn lle rydych yn teimlo eich bod yn cael eich cefnogi, yn cael y cyfle i gael mynediad i’r addysg, cyflogaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ffynnu drwy gydol eich bywyd gwaith.

Ein Gweledigaeth

Drwy weithio gyda’n cymunedau, byddwn yn creu rhwydwaith cymorth Economi, Cyflogaeth a Sgiliau a fydd yn bodloni’r disgwyliadau a’r anghenion yr ydych chi a’n busnesau lleol yn eu haeddu, gan sefydlu Sir Fynwy ymhellach fel un o’r lleoedd gorau yn y wlad i fyw, dysgu a gweithio.

Amcanion

Mae ein cynllun yn nodi sut mae ein Tîm Cyflogaeth a Sgiliau yn bwriadu cefnogi unigolion o oedran gweithio i wneud cynnydd drwy ennill y sgiliau sydd eu hangen ar ein heconomi:

Cyflawnir hyn drwy’r canlynol:

 • Bod yn fwy creadigol gyda’n Cyfryngau Cymdeithasol gan eu gwneud yn haws ac yn fwy deniadol i chi
 • Cadw’n actif  yn y gymuned drwy ein rhaglenni cyflogaeth
 • Mynd ati i chwilio am gyfleoedd ariannu yn y dyfodol i sicrhau y gallwn ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl
 • Parhau â’n gwaith mewn ysgolion sy’n cefnogi’r rhai sydd ei angen fwyaf, gan sicrhau eu bod yn cael yr un cyfleoedd dysgu â’u cyfoedion ac nad ydynt yn cael eu gadael ar ôl
 • Gweithio i gefnogi Pobl Ifanc y mae Digartrefedd yn effeithio arnynt, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref
 • Cynyddu’r ystod o gymwysterau rydym yn cynnig, gan ddiwallu anghenion cymunedol a busnes lleol
 • Cynnig cyfleoedd i wella sgiliau neu ailhyfforddi, gan deilwra hyn i fodloni eich disgwyliadau chi, eich cyflogwr a’ch cyflogwr yn y dyfodol.
 • Creu swyddi prentisiaeth, graddedigion ac interniaethau i gwrdd â bylchau sgiliau yn yr awdurdod lleol a’r gymuned fusnes gyfagos.

Cymorth Cyflogadwyedd

 • Mynd i’r afael â rhwystrau personol a chymdeithasol i waith
 • Cymorth dwys wedi’i deilwra
 • Ennill cymorth gwerthfawr i chwilio am swyddi a cheisiadau am swyddi
 • Creu a gwella CVau
 • Gwella technegau cyfweld a ffug gyfweliadau
 • Cymorth i mewn i waith ac yn y gwaith

Cymorth Sgiliau a Hyfforddiant

 • Ail-hyfforddi neu uwchsgilio i gyfateb i gyfleoedd cyflogaeth
 • Ennill sgiliau trosglwyddadwy neu ailsgilio
 • Mynd i’r afael â Sgiliau Unigol
 • Cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol gan gynnwys iechyd a diogelwch Lefel 2, hylendid bwyd, deiliaid trwyddedau personol

Cymorth Arbenigol

 • Mentora, cyngor ac arweiniad unigol
 • Cymorth iechyd meddwl a lles
 • Cymorth eiriolaeth i bobl ifanc 16-25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref
 • Mynediad at ystod o wasanaethau arbenigol

Beth ydyn ni wedi bod yn ei wneud?

Hyd yma, mae ein Tîm Cyflogaeth a Sgiliau wedi ymgysylltu â 1,540 o Drigolion Sir Fynwy 11+ oed.

Mae ein prosiectau cyflogadwyedd wedi cefnogi 214 o gyfranogwyr 16+ oed i gael gwaith.

Mae prosiectau mewn ysgolion wedi cefnogi 694 o bobl ifanc 11-18 oed

Drwy ein cymorth sgiliau a chymwysterau i gyfranogwyr 16+ oed, rydym wedi cefnogi 168 o gyfranogwyr.

Mae ein prosiect ‘Compass’ yn cefnogi pobl ifanc 11-25 oed sy’n wynebu anawsterau o ran tai a digartrefedd, ac wedi llwyddo i gynorthwyo 67 o gyfranogwyr i gael tai mwy sefydlog neu wasanaethau cymorth arbenigol.

Yn ogystal, mae ein Tîm Economi, Cyflogaeth a Sgiliau wedi gweithio i greu cyfleoedd o fewn Cyngor Sir Fynwy drwy’r cynllun Prentisiaeth i Raddedigion ac Interniaethau.

 • Recriwtio 20 Prentis newydd
 • Mae 168 aelod o staff Cyngor Sir Fynwy wedi cofrestru ar gyfer prentisiaethau i uwchsgilio, ac mae 85 o’r rhain yn brentisiaethau lefel uwch (Lefel 4/5).

Bu ein cais i ddarparu Cynllun ‘Kickstart’ Llywodraeth y DU yn llwyddiannus, ac mae hyn wedi ein helpu i greu 108 o gyfleoedd i gyfranogwyr rhwng 16 a 24 oed sy’n derbyn Credyd Cynhwysol yn Sir Fynwy.

Prosiectau

Cynorthwyir ein cefnogaeth gan Lywodraeth y DU, Prosiectau a Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

 • Ysbrydoli i Gyflawni
 • COMPASS
 • CELT
 • Ysbrydoli i Weithio
 • Cymunedau dros Waith a Mwy
 • Sgiliau@Gweithle
 • InFuSe