Rhaglen Multiply

Mae ‘Multiply’ yn rhaglen newydd a ariennir gan y llywodraeth i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd. Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn, ac nad oes gennych TGAU mathemateg ar radd C (neu gyfwerth), gallwch gael mynediad at gyrsiau rhifedd am ddim trwy ‘Multiply’ i fagu eich hyder gyda rhifau a hyd yn oed ennill cymhwyster.

 • Gwariant Smart – Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cydbwyso eich mewndaliadau a’ch alldaliadau? Dewch i’r gweithdy rhad ac am ddim hwn sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i ddatblygu, rheoli a chynnal cyllideb yn hyderus.  
 • Benthyciadau – p’un a ydych yn cyfuno dyled, yn edrych i brynu car newydd neu adnewyddu ystafell, mae benthyciadau yn ffyrdd defnyddiol o brynu eitemau mawr. Os oes angen rhywfaint o help arnoch i ddeall y Gyfradd Ganrannol Flynyddol (sef yr “APR”), sgoriau credyd a chymhwysedd, mae’r gweithdy hwn ar eich cyfer chi.
 • Cardiau credyd – hoffech chi ddeall mwy am gardiau credyd, eu defnyddiau, costau, taliadau, a chynigion di-log?  Mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio i gynyddu dealltwriaeth o gardiau credyd fel y gallwch deimlo’n fwy hyderus o ran sut i’w defnyddio. 
 • Cyfleustodau a ffonau symudol – os oes gennych ddiddordeb mewn magu hyder i ddod o hyd i’r bargeinion ynni, band eang a ffôn symudol gorau, mae’r gweithdy hwn ar eich cyfer chi. Rydym yn edrych ar gyfleustodau, yn dadansoddi’r costau ac yn eich helpu i ddeall sut i gymharu gwasanaethau i gyd-fynd â’ch anghenion. 
 • Coginio cost-gyfeillgar – cwrs ymarferol wedi’i gynllunio i fagu hyder wrth goginio prydau ffres a blasus, gyda ryseitiau cyfeillgar i’r gyllideb ar y brig. 
 • Byw’n annibynnol – os ydych wedi symud cartref yn ddiweddar ac am gael rhywfaint o help i fagu hyder wrth redeg aelwyd, efallai y gallwn ni helpu. O DIY sylfaenol i reoli eich biliau, mae gennym weithdai i gyd-fynd â’ch anghenion.
 • Teithio – hoffech allu teithio ymhellach i ffwrdd, naill ai i fynd i siopa, i weithio, am addysg neu archwilio cefn gwlad, mae gennym weithdy wedi’i gynllunio i helpu i fagu hyder wrth ddarllen amserlenni trenau a bysiau, prynu tocynnau, a rheoli eich amser. 
 • Siopa a bargeinion bwyd – wedi’u drysu gan brisiau?  Wedi drysu gan gardiau clwb?  Rydym yn edrych ar sut i ddeall prisiau, bargeinion a chynigion archfarchnadoedd, a sut i wneud i’ch arian fynd ymhellach gyda’r siopa wythnosol.  

Gallwn cefnogi di i gefnogi eich blant gyda’i waith cartref mathemateg. O’r blynyddoedd cynnar i flwyddyn 7.

 • Alawon a Straeon – Drwy ganeuon, straeon a chwarae, mae ein sesiynau yn anelu i feithrin cariad at ddysgu a grymuso meddyliau chwilfrydig am fathemateg yn y blynyddoedd cynnar, gan osod sylfaen ar gyfer y daith fathemategol sydd o’u blaen. Rydym yn rhoi lle i ymchwilio mathemateg gyda’ch plentyn a chynyddu hyder ac ysbrydoliaeth am fwy o weithgareddau gartref.
 • Mathemateg Ystyrlon – O rif a chyfrifo i siâp a mesur, rydym yn cynnig cyfle i weld sut mae eich plentyn yn dysgu mathemateg yn yr ysgol, tra’n uwchsgilio’ch hunain a magu hyder i helpu’ch plant gyda gwaith mathemateg gartref.
 • Mwynhau Mathemateg – Ymunwch â ni ar ein taith i fyd hwyliog rhifau drwy gemau, chwarae a streon.
 • Cyfri ar Lwyddiant – Fordd i gael syniadau newydd i wneud mathemateg yn fwy o hwyl a diddorol gartref. O rhifau i siâp a datrys problemau, ein nod yw cynyddu eich hyder a’ch sgiliau i rymuso taith mathemateg eich plant.

Bydd ein cymorth rhifedd yn helpu i uwchsgilio a chynyddu eich chyflogadwyedd trwy’r cyrsiau achrededig rhad ac am ddim canlynol:

 • Cyrsiau Agored – Am 2-4 awr yr wythnos am 4-6 wythnos, gallwch weithio tuag at ennill cymwysterau ffurfiol a gydnabyddir gan gyflogwyr.
 • Cyrsiau TGAU – Ar gyfer oedolion sy’n anelu at ennill cymhwyster ffurfiol mewn mathemateg, rydym yn cynnig cwrs TGAU 36-wythnos am ddim ar lefel sylfaen a chanolradd. Osy w pobl yn dymuno gwella eu graddau neu ennill cymwysterau y maent wedi’u methu yn gynharach mewn bywyd, gall Multiply gefnogi’r uchelgeisiau hyn. Ar hyn o bryd, mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig I bobl sy’n gallu gyrraedd lleoliadau yn Y Fenni. Roedd yr dyddiad cau ar gyfer ymuno’r cyrsiau hyn yn Tachwedd 2023.
 • Ailsefyll TGAU – Rydym yn cynnig sesiynau adolygu un-i-un am ddim i oedolion sy’n ailsefyll TGAU mathemateg. Bydd y sesiynau yma yn cael eu teilwra i anghenion yr unigolyn a gall cael eu cynnig yn bersonol ac ar-lein. Gallwn helpu I hybu graddau a ddatblygu hyder a gwell deathtwriaeth o TGAU mathemateg, a galluogi oedolion i gyflawni eu llawn potensial. Nodi bydd ailsefydd Tachwedd 2023 yn cael ei flaenoriaethu.
 • Diwrnodau Hwyl i’d Teulu – Dewch i ymuno â ni am arbrofion, chwaraeon a chelf a chrefft.
 • Te a Gemau i’r Ymennydd – Ymunwch â ni ar gyfer cyfarfod wythnosol llawn cynhesrwydd, chwerthin a chyfeillgarwch. Heriwch eich ymennydd gyda phosau a gemau, gwnewch ffrindiau newydd a mwynhewch de a bisgedi.
 • Alawon a Straeon – Drwy ganeuon, straeon a chwarae, mae ein sesiynau yn anelu i feithrin cariad at ddysgu a grymuso meddyliau chwilfrydig am fathemateg yn y blynyddoedd cynnar, gan osod sylfaen ar gyfer y daith fathemategol sydd o’u blaen. Rydym yn rhoi lle i ymchwilio mathemateg gyda’ch plentyn a chynyddu hyder ac ysbrydoliaeth am fwy o weithgareddau gartref.
 • Cyrsiau TGAU – Ar gyfer oedolion sy’n anelu at ennill cymhwyster ffurfiol mewn mathemateg, rydym yn cynnig cwrs TGAU 36-wythnos am ddim ar lefel sylfaen a chanolradd. Osy w pobl yn dymuno gwella eu graddau neu ennill cymwysterau y maent wedi’u methu yn gynharach mewn bywyd, gall Multiply gefnogi’r uchelgeisiau hyn. Ar hyn o bryd, mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig I bobl sy’n gallu gyrraedd lleoliadau yn Y Fenni. Roedd yr dyddiad cau ar gyfer ymuno’r cyrsiau hyn yn Tachwedd 2023.

Os gennych ddiddordeb mewn ymuno ag unrhyw un o’n prosiectau Multiply, gall cofrestru trwy gysylltu a LucyWhitehouse@monmouthshire.gov.uk neu IsabelCook@monmouthshire.gov.uk.

Am cyrsiau TGAU cysylltwch â CharlotteParkinson@monmouthshire.gov.uk.