Rhaglen Multiply

Mae ‘Multiply’ yn rhaglen newydd a ariennir gan y llywodraeth i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd. Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn, ac nad oes gennych TGAU mathemateg ar radd C (neu gyfwerth), gallwch gael mynediad at gyrsiau rhifedd am ddim trwy ‘Multiply’ i fagu eich hyder gyda rhifau a hyd yn oed ennill cymhwyster.

 • Cyllidebu – Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cydbwyso eich mewndaliadau a’ch alldaliadau? Dewch i’r gweithdy rhad ac am ddim hwn sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i ddatblygu, rheoli a chynnal cyllideb yn hyderus.  
 • Benthyciadau – p’un a ydych yn cyfuno dyled, yn edrych i brynu car newydd neu adnewyddu ystafell, mae benthyciadau yn ffyrdd defnyddiol o brynu eitemau mawr. Os oes angen rhywfaint o help arnoch i ddeall y Gyfradd Ganrannol Flynyddol (sef yr “APR”), sgoriau credyd a chymhwysedd, mae’r gweithdy hwn ar eich cyfer chi.
 • Cardiau credyd – hoffech chi ddeall mwy am gardiau credyd, eu defnyddiau, costau, taliadau, a chynigion di-log?  Mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio i gynyddu dealltwriaeth o gardiau credyd fel y gallwch deimlo’n fwy hyderus o ran sut i’w defnyddio. 
 • Cyfleustodau a ffonau symudol – os oes gennych ddiddordeb mewn magu hyder i ddod o hyd i’r bargeinion ynni, band eang a ffôn symudol gorau, mae’r gweithdy hwn ar eich cyfer chi. Rydym yn edrych ar gyfleustodau, yn dadansoddi’r costau ac yn eich helpu i ddeall sut i gymharu gwasanaethau i gyd-fynd â’ch anghenion. 
 • Coginio cost-gyfeillgar – cwrs ymarferol wedi’i gynllunio i fagu hyder wrth goginio prydau ffres a blasus, gyda ryseitiau cyfeillgar i’r gyllideb ar y brig. 
 • Byw’n annibynnol – os ydych wedi symud cartref yn ddiweddar ac am gael rhywfaint o help i fagu hyder wrth redeg aelwyd, efallai y gallwn ni helpu. O DIY sylfaenol i reoli eich biliau, mae gennym weithdai i gyd-fynd â’ch anghenion.
 • Teithio – hoffech allu teithio ymhellach i ffwrdd, naill ai i fynd i siopa, i weithio, am addysg neu archwilio cefn gwlad, mae gennym weithdy wedi’i gynllunio i helpu i fagu hyder wrth ddarllen amserlenni trenau a bysiau, prynu tocynnau, a rheoli eich amser. 
 • Siopa a bargeinion bwyd – wedi’u drysu gan brisiau?  Wedi drysu gan gardiau clwb?  Rydym yn edrych ar sut i ddeall prisiau, bargeinion a chynigion archfarchnadoedd, a sut i wneud i’ch arian fynd ymhellach gyda’r siopa wythnosol.  

Gallwn cefnogi ti i wenud prydau bwyd fydd yr holl teulu yn caru, drwy wella eich dealltwriaeth o:

 • Pwysau
 • Mesurau
 • Cynhwysedd
 • Amserau
 • Meintiau – haneru/dyblu
 • Gweithio allan cost fesul dogn
 • Ffracsiynau
 • Canrannau
 • Cyllidebu

Gallwn cefnogi di i gefnogi eich blant gyda’i waith cartref mathemateg. O flwyddyn 3 i TGAU.

Bydd ein cymorth rhifedd yn helpu i uwchsgilio a chynyddu eich chyflogadwyedd trwy’r cyrsiau achrededig rhad ac am ddim canlynol:

 • Mathemateg Lefel Mynediad – Am oedolion sy’n edrych i uwchsgilio yn mathemateg neu gweithio ato ennill cymwysterau ffurfiol, mae ein cwrs ‘Mathemateg Lefel Mynediad’ 10-wythnos yn lle gwych i ddechrau, adeiladu hyder a dealltwriaeth o sgiliau mathemateg allweddol.
 • Cyrsiau TGAU – Ar gyfer oedolion sy’n anelu at ennill cymhwyster ffurfiol mewn mathemateg, rydym yn cynnig cwrs TGAU 36-wythnos am ddim ar lefel sylfaen a chanolradd. Osy w pobl yn dymuno gwella eu graddau neu ennill cymwysterau y maent wedi’u methu yn gynharach mewn bywyd, gall Multiply gefnogi’r uchelgeisiau hyn. Ar hyn o bryd, mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig I bobl sy’n gallu gyrraedd lleoliadau yn Y Fenni neu Cil-ycoed. Mae’r dyddiad cau ar gyfer ymuno’r cyrsiau hyn yw’r 24ain o Tachwedd.
 • Ailsefyll TGAU – Rydym yn cynnig sesiynau adolygu un-i-un am ddim i oedolion sy’n ailsefyll TGAU mathemateg. Bydd y sesiynau yma yn cael eu teilwra i anghenion yr unigolyn a gall cael eu cynnig yn bersonol ac ar-lein. Gallwn helpu I hybu graddau a ddatblygu hyder a gwell deathtwriaeth o TGAU mathemateg, a galluogi oedolion i gyflawni eu llawn potensial. Nodi bydd ailsefydd Tachwedd 2023 yn cael ei flaenoriaethu.